Provoz e-shopu ukončen

Vážení zákazníci, provoz našeho e-shopu byl ukončen. V případě objednání zboží nás můžete kontaktovat na tel. 577 102 620

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení pro uživatele

 

Anketa

Anketa

Používáte osobní ochranné pomůcky při práci?

Ano vždy
20,7%

Jen když je to nutné
19,9%

Pouze vyjímečně
19,6%

Ne, nikdy
19,8%

Ne, nikdy
20%

Celkem hlasů: 1073196

  • Nacházíte se zde:
  • Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti TRIO export-import, a.s.
se sídlem Praha 4, Turkova 828, PSČ 149 00
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B a čísle vložky 9279

při dodávkách ochranných pracovních prostředků

1. Článek - Preambule

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují jednání mezi obchodní společností TRIO export-import, a.s. (dále jen "prodávající") a zákazníkem či odběratelem (dále jen "kupující), a dále konkretizují a doplňují každou smlouvu o koupi zboží uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím a tvoří nedílnou součást každé této kupní smlouvy. Uzavře-li kupující s prodávajícím kupní smlouvu, uskuteční se koupě a prodej zboží na základě těchto všeobecných podmínek.
1.2 Pro případ, že dílčí kupní smlouva stanoví něco jiného než tyto všeobecné podmínky, mají ujednání dílčí kupní smlouvy předost před ujednáními všeobecných podmínek.

2. Článek - Vznik kupní smlouvy

2.1 Dodávka zboží se uskuteční na základě písemné objednávky kupujícího, považované stranami zároveň za návrh kupní smlouvy. Požadavek písemné formy je splněn i v případě zaslání objednávky faxem, e-mailem nebo jiným obdobným způsobem.
2.2 Objednávka bude obsahovat zejména tyto podstatné údaje:

a/ identifikační údaje o zboží - druh zboží, kvalita zboží
b/ objednané množství v kusech
c/ místo určení dodávky
d/ požadovaný termín uskutečnění dodávky
e/ cena zboží
f/ převzetí zboží, způsob dopravní dispozice

2.3 Nepotvrdí-li prodávající kupujícímu jeho objednávku písemně nebo faxem ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení, je kupní smlouva uzavřena v rozsahu, který je uveden v objednávce.
2.4 Objednávku zboží lze zrušit pouze písemnou formou, a to v termínu do předání objednaného zboží dopravě.V případě objednávky zboží do výroby na zakázku je možné objednávku zrušit jen po dohodě obou smluvních stran.
2.5 Změny v již zaslané a akceptované objednávce je možno provést pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou.
2.6 Kupující je povinen přijat i dílčí (částečné) plnění objednaného zboží.
2.7 Po vzájemné dohodě smluvních stran je možné zajistit dodávku konkrétně objednaného zboží do druhého dne.

3. Článek - Charakteristika zboží

3.1 Zbožím se rozumí ochranné pracovní prostředky, oděvy, obuv a rukavice pro práci a volný čas. Jednotlivý druh zboží bude specifikován vždy v dílčí objednávce.
3.2 Dohodnuté zboží musí odpovídat svými vlastnostmi účelu dohodnutému v této smlouvě, uvedenému v aktuálním katalogu prodávajícího, jakož i v jeho konkrétní sezónní nabídce.
3.3 Aktuální katalog zboží je prezentován na internetu, www.trio.cz je možno jej objednat v také tištěné podobě. K aktualizaci katalogu dochází obvykle 1x ročně, aktuální ceník je vždy přiložen.

4. Článek - Splnění dodávky zboží

4.1 Nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak, je zboží po zabalení – jež provádí pověřený pracovník prodávajícího – zpravidla pracovník skladu - přepraveno prostřednictvím vozidla prodávajícího či prostřednictvím dopravních služeb PPL – v ČR a PPL, TNT v zahraničí, vše na náklady kupujícího. Prodávající má možnost využít i jiných nežli zmíněných přepravních služeb.
4.2 Místem, ze kterého se přeprava uskuteční dle této smlouvy se rozumí sídlo prodávajícího a místem konečného určení sídlo kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4.3 V případě, že odvoz zboží zajišťuje kupující samostatně, je povinen zajistit odvoz zboží od prodávajícího do 10 (slovy deseti) dnů ode dne telefonického avizování prodávajícím. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat skladné, jehož základní částka činí 500,- Kč s denním nárustem 1 % z ceny uskladněného zboží, počínaje šestým dnem od lhůty k převzetí zboží.

5. Článek - Přejímka zboží

5.1 Předání a převzetí se uskuteční na základě statistické přejímky.
5.2 Přejímací řízení provádí pověřený zástupce prodávajícího s kupujícím popř.dopravcem nebo poštou.
5.3 Předmětem přejímky je veškeré zboží dodané prodávajícím. Prodávající v případě potřeby umožní kupujícímu (dopravci) telefonický styk se sídlem kupujícího za účelem objasnění záležitostí týkajících se přejímky.
5.4 Kupující je povinen převzít zboží jen pokud odpovídá podmínkám sjednaným v této smlouvě, resp. dohodnutým při vystavení objednávky.
5.5 Dodávka se považuje za řádně splněnou i v případě, kdy odchylka proti dohodnutému množství nepřesahuje +/- 5%. Prodávající má však nárok na zaplacení kupní ceny skutečně dodaného zboží.
5.6 O provedené přejímce zboží pořídí zúčastněné strany zápis (dodací list), ve kterém zaznamenají výsledek přejímacího řízení. V případě odmítnutí převzetí zboží kupujícím je tento povinen v zápise uvést důvody, pro které zboží odmítá převzít.
5.7 V případě, že kupující převezme zboží na základě řádně provedeného přejímacího řízení dle shora uvedeného, ukončeného, vzájemně podepsaného zápisu o předání a převzetí, nebude po tomto převzetí uplatňovat vůči prodávajícímu množstevní vady předmětného zboží.

6. Článek - Dodací list

6.1 Spolu s dodávkou zboží předá prodávající kupujícímu dodací list, který bude zejména obsahovat obvyklé náležitosti, tedy: označení dodavatele (prodávajícího) a odběratele ( kupujícího), přesné označení typu a množství konkrétních dodávaných výrobků, datum dodání, podpisy obou stran, tj. zástupce prodávajícího a zástupce kupujícího.
6.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, dodací list bude předán řidičem dopravce nebo jinou pověřenou osobou, nejpozději při předání zboží kupujícímu.
6.3 Kupující souhlasí s tím, aby u zboží zasílaného poštou byl dodací list přiložen (dobírka) v balíku.

7. Článek - Kupní cena zboží

7.1 Kupní cena je dohodnuta v korunách českých dle platného aktuálního ceníku zboží, nedohodnou-li se strany jinak.
7.2 Cena zboží je závislá od ceny zboží výrobců vůči prodávajícímu a dle pohybu kurzu Kč/EUR/USD. V této souvislosti kupující akceptuje aktualizaci ceníku zboží, či jednotlivého výrobku ze strany prodávajícího.

8. Článek - Platební podmínky, fakturace

8.1 Zaplacení kupní ceny zboží se uskuteční příkazem k úhradě na základě faktury vystavené prodávajícím podle dodacího listu nebo v hotovosti při převzetí zboží.
8.2 Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 14 dnů a počíná běžet ode dne vystavení faktury, nedohodnou-li se smluvní strany jinak v konkrétním případě. Faktura bude obsahovat obvyklé náležitosti, tedy:

a) označení účetního dokladu,
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku
a vyjádření množství,
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný
s okamžikem podle písmene d),
f) podpisový záznam.
8.3 Placení je považováno za uskutečněné a platba za provedenou, pokud placená částka (kupní cena) je připsána na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky, k jeho volné dispozici.
8.4 Placení vyplývající z kupní smlouvy není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat ani započítávat se svými nároky vůči prodávajícímu, pokud tak nebude v jednotlivých případech mezi stranami písemně výslovně dohodnuto.
8.5 Při použití směnky nebo šeku, je placení považováno za uskutečněné, pokud tyto dokumenty byly řádně zinkasovány a protihodnota připsána na účet prodávajícího u jeho banky k jeho volné dispozici.
8.6 Zástupce kupujícího, který jej zastupuje při uzavírání této smlouvy se osobně zaručuje za splnění závazku kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za zboží dodané dle této smlouvy, včetně případných úroků z prodlení.
8.7 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má prodávající dle vlastního uvážení možnost zkrátit lhůtu splatnosti jednotlivých faktur v dalších obchodních případech nebo automaticky požadovat úhradu kupní ceny v hotovosti při převzetí zboží kupujícím až do odvolání.

9. Článek - Balení a značení zboží

9.1 Zboží je baleno způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému či zvolenému způsobu dodání, tak aby bylo chráněno před poškozením a zničením. Balení zboží zajišťují pracovníci prodávajícího – pracovníci skladu.
9.2 Pokud kupující neodebere zboží v kvantitě odpovídající jedné "balné jednotce", jeden karton, jednu krabici atp., bere na vědomí, že jednotlivé kusy budou baleny vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jejich poškození.

10. Článek - Přechod vlastnictví a nebezpečí škody ke zboží

10.1 Vlastnictví ke zboží přejde na kupujícího po uhrazení dohodnuté kupní ceny a splnění případných sankčních nároků prodávajícího zaplacením zákonných či dohodnutých úroků z prodlení.
10.2 Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího dnem dodání zboží, a to i v případě, že je kupující v prodlení s převzetím zboží.

11. Článek - Odpovědnost za vady, prověřování zboží

11.1 Prodávající odpovídá za to, že zboží bude mít po dobu 2 let vlastnosti stanovené touto smlouvou, příp. vlastnosti obvyklé. Záruční doba začíná běžet po převzetí zboží.
11.2 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího bez zavinění prodávajícího, za vady vzniklé v důsledku nesprávného zacházení, užívání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.
11.3 Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po jeho dodání prohlédnout, případně nechat prohlédnout za účelem, zda dodané zboží nevykazuje vady.

12. Článek - Kvalitativní vady

12.1 Zjevné vady je kupující oprávněn reklamovat do 5 (slovy pěti) dnů ode dne převzetí zboží od prodávajícího. Ostatní vady, zejm. skryté, reklamuje kupující u prodávajícího ve lhůtě stanovené dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, a to písemně, prostřednictvím reklamačních listů, které musí obsahovat charakter vad a návrh způsobu řešení reklamace – v souladu s těmito podmínkami.
12.2 Prodávající je povinen nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů u zboží z dovozu do 90 (devadesáti) dnů po doručení reklamačního listu oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji odmítá. Za tím účelem je prodávající oprávněn reklamované zboží prohlédnout, případně nechat prohlédnout pověřenou osobou. Ve vyjádření k reklamaci prodávající také uvede, zda požaduje reklamované zboží vrátit, nebo zda souhlasí s jeho likvidací. V případě nutnosti odborného znaleckého posouzení (státní zkušebna) reklamace se lhůta k vyjádření reklamace prodlužuje na 60 (slovy šedesát) dnů u tuzemských výrobků a u zahraničních výrobků na 120 (slovy jednostodvacet) dnů.
12.3 V případě oprávněné reklamace vady odstranitelné je prodávající povinen ve lhůtě do 30 dnů u tuzemských výrobků a do 90 dnů u zahraničních výrobků od uznání reklamace vadu na své náklady odstranit.
12.4 U vad neodstranitelných bránících užívání zboží prodávající uspokojí nároky kupujícího dle jeho výběru některým z dále uvedených způsobů:

a/ výměna vadného zboží za bezvadné
b/ vrácení kupní ceny
c/ forma dobropisu
12.5 V případě oprávněné reklamace vad neodstranitelných nebránících užívání zboží upřednostní možnost prodávajícího poskytnout kupujícímu slevu z kupní ceny ve výši odpovídající charakteru reklamované vady.

13. Článek - Smluvní pokuta

13.1 V případě, že kupující neuhradí prodávajícímu včas fakturu za dodané zboží, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu, a to takto:

a/ kupující je v prodlení do 30 dnů ode dne splatnosti faktury, 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení;
b/ kupující je v prodlení od 30 do 90 dnů ode dne splatnosti faktury, 0,10 % z fakturované částky za každý den prodlení;
c/ kupující je v prodlení nad 90 dnů ode dne splatnosti faktury, 0,15 % z fakturované částky za každý den prodlení.

14. Článek - Rozhodčí doložka

14.1 Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v závislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení jedním rozhodcem, jmenovaným na základě dohody smluvních stran. V případě, že se smluvní strany nedohodnou-li na jmenování rozhodce do tří dnů od doručení výzvy k zahájení sporu a ke jmenování rozhodce druhé straně, bude rozhodce jmenován prodávajícím.
14.2 O nákladech rozhodčího řízení, které tvoří odměna rozhodce, rozhodčí poplatek a náklady právního zastoupení smluvních stran, rozhoduje jmenovaný rozhodce.

15. Článek - Platnost podmínek

15.1 Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne: 1.2.2005.
15.2 Účinnosti nabývají okamžikem jejich podepsání jak prodávajícím, tak kupujícím. Nebyly-li podepsány podle předchozí věty, nabývají účinnosti uzavřením kupní smlouvy, která na ně odkazuje.
15.3 Změna znění těchto obchodních podmínek může být provedena pouze písemnými dodatky. Změna nabývá účinnosti okamžikem podepsání písemného dodatku, popřípadě změněného znění obchodních podmínek jak prodávajícím, tak také kupujícím. Nebyl-li písemný dodatek, popřípadě změněné znění obchodních podmínek podepsáno podle předchozí věty, nabývají změny obchodních podmínek účinnosti uzavřením kupní smlouvy, která na ně odkazuje.

16. Článek - Závěrečná ujednání

16.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou majetkem prodávajícího. Je zakázáno jejich užívání kupujícím pro vlastní potřebu mimo ujednání této smlouvy, jejich další šíření nebo poskytnutí či zpřístupnění jiné osobě. Je zakázáno tyto všeobecné podmínky upravovat či napodobovat a v této podobě užívat pro vlastní potřebu nebo poskytnou či zpřístupnit pro další osobu. Pokud kupující tuto povinnost poruší, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Tato smluvní pokuta se nedotýká nároků dodavatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, ani nároků dle předpisů o nekalé soutěži.
16.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou sepsány na sedmi číslovaných stranách.

Copyright © 2013, TRIO export-import, a. s.
Ochrana osobních údajů | Mapa webu
WebSystem® - CMS by AVONET